Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Βασικές Διατάξεις περί Έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων


Τα εγγειοβελτιωτικά έργα έχουν σκοπό την εξασφάλιση και εξοικονόμηση νερού για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών, την ορθολογική διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων, τη μέριμνα για την ποιότητα των αρδευτικών νερών και την προστασία του εδάφους. Στόχος των εγγειοβελτιωτικών έργων είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των καλλιεργειών και τελικά η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα μέσω των αρχών της αειφορικής γεωργίας.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδιο για όλα τα στάδια υλοποίησης των εγγειοβελτιωτικών έργων, δηλαδή τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την παρακολούθηση και την αξιοποίησή τους.

Οι βασικές διατάξεις περί Έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων είναι οι εξής:


- Νομοθετικό Διάταγμα 3881/1958
«Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»
- Νομοθετικό Διάταγμα 1277/1972
«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 3881/1958 - Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»
- Νομοθετικό Διάταγμα 1218/1972
«Περί αντικατάστασης και κατάργησης διατάξεων τινών του Ν.Δ. 3881/1958 - Περί Έργων Εγγείων
Βελτιώσεων»
- Νομοθετικό Διάταγμα 497/1974
«Περί καθορισμού των ζωνών κατάληψης των αρδευτικών, στραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων»
- Νόμος 414/1976
«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 3881/1958 - Περί Έργων Εγγείων
Βελτιώσεων, ως τούτο ετροποποιήθη μεταγενεστέρως»
- Νόμος 2332/1995
«Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες Διατάξεις»
- Νόμος 3199/2003
«Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»
- Νόμος 3399/2005
«Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Προσαρμογή στη Νέα ΚΑΠ και άλλες Διατάξεις»
- Νόμος 3698/2008
«Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις»
- Νόμος 3852/2010
«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Βασιλικό Διάταγμα από 13.09.1959 (ΦΕΚ 243 Α΄)
«Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων»
- Βασιλικό Διάταγμα από 13.09.1959 (ΦΕΚ 220 Α΄)
«Περί οργανώσεως, διαρθρώσεως, αρμοδιοτήτων κλπ. της Περιφερειακής Υπηρεσίας Εγγείων
Βελτιώσεων»
- Βασιλικό Διάταγμα από 16.08.1959 (ΦΕΚ 183 Α΄)
«Περί δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των μελών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) ως και των Γενικών ορών του Καταστατικού αυτών»

- Βασιλικό Διάταγμα από 27.02.1959 (ΦΕΚ 50 Α΄)
«Περί του τρόπου λειτουργίας των υπό του Ν.Δ. 3881/1958 Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων,
συσταθέντων συμβουλίων, της αναπληρώσεως των μελών και καθορισμού των αρμοδιοτήτων των»
- Βασιλικό Διάταγμα 344/1962
«Περί τρόπου καθορισμού οφειλόμενης αποζημίωσης λόγω καταλήψεως ακινήτων δι’ εκτέλεσιν
εγγειοβελτιωτικών έργων»
- Βασιλικό Διάταγμα 195/1963
«Περί Τροποποιήσεως και Συμπληρώσεως του από 13.9.1959 Β.Δ. ‘Περί Οργανισμών Εγγείων
Βελτιώσεων’»
- Βασιλικό Διάταγμα 709/1970
«Περί καθορισμού των διατηρουμένων υπέρ του Υπουργού και των Περιφερειακών Αρχών
Διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργού Γεωργίας αρμοδιοτήτων κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 532/1970»
- Βασιλικό Διάταγμα 192/1972
«Περί καθορισμού των αρμοδιοτήτων των υφυπουργών - προϊσταμένων των περιφερειακών διοικήσεων και μεταβιβάσεως εις αυτούς και εις τους νομάρχας αρμοδιοτήτων του υπουργείου εθνικής οικονομίας (τομέως γεωργίας)»
- Προεδρικό Διάταγμα 499/1975
«Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων των διοικουμένων υπό των Ο.Ε.Β.»
- Προεδρικό Διάταγμα 332/1983
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Γεωργίας και Προϊσταμένων διανομαρχιακών Υπηρεσιών
Υπουργείου Γεωργίας στους Νομάρχες»
- Προεδρικό Διάταγμα 316/1984
«Τροποποίηση του άρθρου 10 του Π.Δ. 74/1980»
- Προεδρικό Διάταγμα 329/1987
«Τεχνική Επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης των αντλιοστασίων των εγγειοβελτιωτικών έργων των Ο.Ε.Β. και καθορισμός του αναγκαίου προσωπικού»
- Προεδρικό Διάταγμα 94/1993
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται απο τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας»
- Κ.Υ.Α. 17443/1001/84 της 21.02.1975
«Διαδικασία μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δ.Λ.Σ. επί Εγγειοβελτιωτικών Έργων κατασκευασθέντων υπό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Γεωργίας»
- Υ.Α. 159875/3954/1977
«Περί τρόπου κατανομής από τους Ο.Ε.Β. των δαπανών Δ.Λ.Σ. των εγγειοβελτιωτικών έργων μεταξύ
των ωφελούμενων» όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 127049/04.03.1983
- Υ.Α. Β 37/1103/15.09.1994
«Καθορισμός τρόπου σύνταξης και εγκρίσεως μελετών καθώς και της εκτελέσεως εργασιών
συντηρήσεως έργων από τους Ο.Ε.Β. με αποκλειστικά δική τους χρηματοδότηση».
- Γνωμοδότηση 719/2000 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
«Εγγειοβελτιωτικά έργα. Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια. Κατάργηση. Σύνθεση.»
- Διατάγματα σύστασης Ειδικών Οργανισμών Ε.Ε. και Γ.Ο.Ε.Β.
- Οργανισμός Κωπαΐδας – Ν.Δ. 2488/1953
- Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.) – Ν. 3704/1957
- Γ.Ο.Ε.Β. Στραγγιστικών Έργων Θεσσαλίας – Β.Δ. 57/1960
- Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας Άρτας – Β.Δ. 81/1960
- Γ.Ο.Ε.Β. Λεκάνης Ιωαννίνων – Β.Δ. 247/1960
- Γ.Ο.Ε.Β. Παμίσου – Β.Δ. 344/1960
- Γ.Ο.Ε.Β. Πηνειού - Αλφειού – Β.Δ. 606/1960
- Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου – Β.Δ. 128/1961
- Γ.Ο.Ε.Β. Αργοναυπλίας – Β.Δ. 434/1962
- Γ.Ο.Ε.Β. Σερρών – Β.Δ. 149/1963
- Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά – Π.Δ. 159/1976 (συγχώνευση Γ.Ο.Ε.Β.
Θεσσαλονίκης και Γ.Ο.Ε.Β. Λαγκαδά)
- Γ.Ο.Ε.Β. Ορεστιάδας – Π.Δ. 685/1978

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου